Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse a creativeroom.hu weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési irányelveket, valamint megismertesse az Érintettekkel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján fennálló adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat.

2. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Tevékenységi központ:

 1. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni,
 2. az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak.

Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.

Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 1. az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel, vagy
 2. az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket, vagy
 3. panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

 1. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor, vagy
 2. személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás.

Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

3. Az Adatkezelők adatai és elérhetőségei

Adatkezelő neve:                  Tóth-Galambos Krisztina Éva ev. (kisadózó)
Székhelye:                              4440 Tiszavasvári, Eszterházy u. 4. B lph. 1. em. 1. a.
Adószáma:                             69903133-1-35
Nyilvántartási száma:          53851563
E-mail címe:                          toth-galamboskrisztina@creativeroom.hu
Honlapja:                               https://www.creativeroom.hu/

Adatkezelő neve:                  Kovács Enikő ev. (kisadózó)
Székhelye:                              1086 Budapest, Teleki László tér 10. félemelet 7. a.
Adószáma:                             55978303-1-42
Nyilvántartási száma:          54727881
E-mail címe:                          kovacseniko@creativeroom.hu
Honlapja:                               https://www.creativeroom.hu/

4. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve:           Nagyné Halmi Edit, könyvelő
Székhelye:                               4440 Tiszavasvári, Kárpát u. 10.

Az adatfeldolgozás célja:    Nagyné Halmi Edit részére az érintettek számára kiállított számlák kerülnek átadásra, az egyéni vállalkozással kapcsolatos éves beszámolók elkészítése céljából.

Adatfeldolgozó cégneve:     Magyar Posta Zrt.

Székhelye:                               Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszáma:                 01-10-042463

Adószáma:                              10901232-2-44

Az adatfeldolgozás célja:   A Magyar Posta Zrt. részére az érintettek számára küldendő levelek, küldemények postázásához szükséges adatok kerülnek átadásra. Átadásra az érintett neve, címe kerül.

Adatfeldolgozó cégneve:      Google Inc. 

Székhelye:                                1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok

Az adatfeldolgozás célja:     A Google Inc. részére anonim módon, cookie-k és logok formájában kerülnek adatok továbbításra. A Google Analytics és a Google Ads szolgáltatásai segítségével igyekszünk az általunk nyújtott szolgáltatások minőségét javítani, és az érdeklődők, valamint a weboldal korábbi látogatói számára célirányos hirdetéseket megjeleníteni.

Adatfeldolgozó cégneve:      Meta Platforms, Inc. 

Székhelye:                                1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok

Az adatfeldolgozás célja:     A Meta Platforms, Inc. részére anonim módon, cookie-k és logok formájában kerülnek adatok továbbításra. A Meta Képpont szolgáltatásán keresztül a Meta Hirdetéskezelő szolgáltatása felé továbbítódnak az adatok, melyek segítségével igyekszünk az általunk nyújtott szolgáltatások minőségét javítani, és az érdeklődők, valamint a weboldal korábbi látogatói számára célirányos hirdetéseket megjeleníteni.

5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja minden esetben az Érintettel való kapcsolattartást, és a jogi kötelezettségek teljesítését szolgálja. Ennek része a kapcsolatfelvétel, az ajánlattétel, a szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, a számlakiállítás, egyes esetekben a vállalt garanciális és karbantartási kötelezettségek teljesítése.

6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Az Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok kapcsán az alábbi irányelveket veszi figyelembe és tartja be:

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.
 2. Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a GDPR rendelet értelmezésében vett közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 3. Adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak és az adatkezelés céljai szempontjából a szükségesre korlátozódnak.
 4. Pontosság: a személyes adatok pontosak és naprakészek. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse.
 5. Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
 6. Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését az Adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve.
 7. Elszámoltathatóság: az Adatkezelő képes az alkalmazott irányelveknek való megfelelés igazolására.

7. Adatok továbbítása

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a 7. pontban felsorolt Adatfeldolgozók felé továbbíthatja célhoz kötötten, az adatok bizalmas jellegét és integritását biztosítva. Az Adatkezelő a felsoroltakon kívül az Érintett személyes adatait nem továbbítja sem országon belül, sem az Unión belül, sem harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére. A weboldal használata, szóbeli vagy telefonos ajánlatkérés során az Érintettek hozzájárulnak személyes adataik továbbításához minden lenti Adatfeldolgozó részére.

8. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások teljesítése során és azt követően az Érintett önkéntes hozzájárulása, vagy szerződéses jogviszony alapján az alábbi személyes adatait kezelheti az adatkezelés céljának függvényében:

 • Érintett neve/cégneve,
 • az Érintett e-mail címe,
 • az Érintett telefonszáma,
 • az Érintett postai címe,
 • cég esetén a kapcsolattartó neve és elérhetősége,
 • a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges egyéb adatok (domain nevek, belépési nevek és jelszavak).

Önkéntes hozzájárulás az adatkezeléshez:

Az Érintettek az adatkezelési tájékoztató elfogadása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. Amennyiben az Érintettek nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják, mely nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

8.1. Regisztráció során megadott személyes adatok

A creativeroom.hu oldalon nem lehetséges külső felhasználók regisztrációja, így az Adatkezelőnek nem kerül birtokába regisztráció során személyes adat.

8.2. Telefonos vagy közvetlen kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

Az adatkezelés célja: az érintettek személyre szabott kiszolgálása, valamint az érintettek kérésére árajánlat küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.

A kezelésre kerülő személyes adatok: az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe.

A hozzájárulás visszavonható: e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

A tárolás időtartama: az ajánlatadást követő 1 év.

8.3. Cookiek (sütik) és IP cím

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről: megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülnek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A felhasználó jogosult böngészője beállításával megtiltani az egyedi azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A felhasználó jogosult a honlapok megtekintésekor felugró ablakban tiltani a marketing és egyéb jellegű cookie-k alkalmazását.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól, és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez.

A kezelésre kerülő személyes adatok: a Google Analytics által használt cookie-k, a honlap működését segítő cookie-k, valamint marketing célú cookie-k.

A hozzájárulás visszavonható: a honlap megnyitásakor az Érintett felugró ablakban szabályozhatja a cookie-k működését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.

8.4. Weboldal tárhely és levelezés

A creativeroom.hu tárhelyszolgáltatója és a creativeroom.hu domain végződésű levelezések kiszolgálója a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely:                      1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Cégjegyzékszám:        01-09-909968

Adószám:                     14571332-2-42

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az alábbiakban sorra vesszük, milyen jogai és jogérvényesítési lehetőségei vannak az Érintettnek, amennyiben kérdése merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban.

9.1. Átlátható tájékoztatás joga

Az Érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az Adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az Érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról.

Tájékoztatás kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül az Adatkezelő megadja a tájékoztatást.

9.2. Hozzáféréshez joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon, kiemelten a személyes adatok forrására, valamint arra vonatkozóan, hogy az adatok továbbítása megtörtént-e harmadik fél számára. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

9.3. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

9.4. Helyesbítés, módosítás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.5. Elfeledtetéshez, törléshez való jog

Az Adatkezelő köteles az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyikének fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 2. az Adatkezelő által megszabott tárolási időtartam lejárt,
 3. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 4. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 5. a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 6. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 7. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.

A törlés során az Adatkezelő köteles a bevont Adatfeldolgozókat is értesíteni a törlési kötelezettségről.

9.6. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.7. Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az Érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást, automata döntéshozatalt, automata mechanizmust az Adatkezelő nem használ, illetve nem végez. Az Adatkezelő nem engedélyezi automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás végzését Adatfeldolgozói számára sem, csak abban az esetben, ha ehhez az Érintett külön, írásban hozzájárult.

10. Adatvédelmi incidens, adatvédelmi napló

Az Adatkezelő köteles bármilyen adatvédelmi incidensről a tudomására jutást követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatni az illetékes hatóságot és az adatvédelmi incidensben érintetteket egyidejűleg. Az Adatkezelő a rendelkezésére álló eszközökkel mindent elkövet annak érdekében, hogy csökkentse az incidens következtében az Érintettek számára okozott adatvédelmi és egyéb károkat. Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a jövőben hasonló incidensekre ne kerülhessen sor.

Az Adatkezelő minden adatvédelemmel kapcsolatos esetről – az Érintettek adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseiről, esetleges adatvédelmi incidensekről – ún. adatvédelmi naplót vezet, melynek adott Érintettre vonatkozó tartalmáról kérésre felvilágosítást ad.

11. Panasztétel

Az Érintett a jogainak megsértése esetén panaszával első sorban az Adatkezelőhöz fordulhat. Ha az Adatkezelő elismeri a panasz jogosságát, igyekszik az Érintett kérésének eleget tenni, és megoldani a felmerült adatvédelmi problémát.

Ha ilyen módon nem sikerül a konfliktus feloldása, az Érintett az Adatkezelő elleni panaszával az illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat. Az illetékes felügyeleti hatóság Magyarországon:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely:           1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím:           1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon:              +36 (1) 391-1400

Fax:                     +36 (1) 391-1410

E-mail:                ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:               https://www.naih.hu/

12. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

13. Változáskövetés

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.creativeroom.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Kiadás időpontja: 2020. 06. 10.

Frissítés időpontja: 2022. 02. 01.

Creative Room - Üljünk le és mesélj! Írj nekünk!

  Sziasztok, a nevem

  Szeretnék veletek beszélni, mert

  Az e-mail címem

  Szükségem lenne

  Ahol még találkozhatsz velünk